POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Danych osobowych oraz  zasady funkcjonowania plików cookies.

Definicje:

Administrator Serwisu – LAUREN INSTYTUT KOSMETOLOGII I LASEROTERAPII Paulina Nycz, ul.Legionów 20B; 32-650 Kęty, NIP: 9372494724 Dane kontaktowe Administratora Serwisu: Paulina Nycz, paulinanycz@o2.pl, tel. 511 693 830

Administrator Danych Osobowych – LAUREN INSTYTUT KOSMETOLOGII I LASEROTERAPII Paulina Nycz, ul.Legionów 20B; 32-650 Kęty, NIP: 9372494724. Dane kontaktowe Administratora Serwisu: Paulina Nycz, paulinanycz@o2.pl, tel. 511 693 830

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora Serwisu oraz programy komputerowe prowadzące komunikację z Użytkownikiem administrowane przez Administratora Serwisu ( chatboty).

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji (chatboty) i administrowanych przez Administratora Serwisu.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu

1.Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi polegającej na udostępnieniu treści zamieszczonych w Serwisie , komunikacji z Użytkownikiem, udzielenia odpowiedzi na zapytania zgłaszane przez Użytkowników Serwisu , a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami RODO.

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Danych osobowych Użytkowników do państw trzecich tj. poza EOG . Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych

Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych oraz okres przetwarzania Danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) w celu identyfikacji Użytkownika, komunikacji z Użytkownikiem oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie . Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik w treści zapytania może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Użytkownik komunikujący się za pośrednictwem programów komputerowych typu chatbot ma możliwość skontaktowania się Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych poprzez funkcjonalności dostarczane przez chatbot. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne , jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości komunikacji i realizacji obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie.

W przypadku gdy Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem programów komputerowych do konwersacji z Użytkownikiem ( chatboty) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres dostępności tego programu do komunikacji dla Użytkowników.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) w celu obsługi reklamacji

Użytkownik przy wykorzystaniu drogi elektronicznej lub w kontakcie bezpośrednim może zgłosić reklamację produktu / usługi. Wówczas podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz okres przedawnienia roszczeń z reklamacji i okres niezbędny do obrony przed roszczeniami Użytkownika.

c) w celu uczestniczenia w konkursach

Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursach organizowanych w Serwisie. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. tj. na podstawie zgody. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody wobec przetwarzania Danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym okres przetwarzania Danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

d) w celu dostosowania zawartości

Serwisu do preferencji Użytkownika oraz komunikacji z Użytkownikiem, optymalizacji korzystania z Serwisu, Użytkownika , w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach analiz działań narzędzi marketingowych. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika w powyższym celu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator Danych osobowych realizuje powyższy cel stosując m.in. pliki cookies opisane szczegółowo w Rozdziale

II – Polityka cookies

Odbiorcy Danych

Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, spółce z grupy Administratora danych Osobowych ,która z uwagi na zakres swojej działalności pozostaje właściwa do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika Serwisu, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, programów komputerowych systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane, agencjom marketingowym, reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych, Partnerom Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych oraz organom państwowym gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Ponadto w przypadku gdy Użytkownik za pośrednictwem Serwisu złożył reklamację dotyczącą produktów których producentem są spółki z grupy Administratora Danych Osobowych, Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do producentów reklamowanych produktów.

Prawa Użytkowników w zakresie Danych osobowych

1.Użytkownicy Serwisu mają prawo do:

 1. a) dostępu do treści swoich Danych osobowych,
 2. b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych
 3. c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych
 4. d) prawo do żądania przeniesienia Danych osobowych.
 5. e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 1. Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na adres do korespondencji lub mailowy Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: paulinanycz@o2.pl

POLITYKA COOKIES

  • Polityka cookies ma zastosowanie do stron internetowych których Administratorem jest Administrator Serwisu. Strony te korzystają z plików cookies. Korzystanie ze stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że pliki cookies umieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.
  • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych . Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).
  • Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.
  • Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu
  • Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu i/lub Administratorem Danych Osobowych, m.in. Partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich Danych osobowych znajduje się poniżej w pkt.12 .
  • Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
  • Strony internetowe administrowane przez Administratora Serwisu korzystają z plików cookies w celu: o dostosowywania zawartości i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki); o tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki Użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść); o utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; o prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu Użytkownikowi; o realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownikom; o wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do Serwisu).
 • Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: o sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); o stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: o niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania; o służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania o wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; o funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; o reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; o statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
  • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
  • Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość: o zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; o zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn; do określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.; o blokowania lub usuwania cookies.
  • Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.
  • Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera
  • https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • https://support.google.com/analytics/answer/7667196

  III. Zmiana Polityki Prywatności Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

RODO

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

• Administratorem Twoich danych osobowych jest SK LAUREN Paulina Nycz, ul.Legionów 20B; 32-650 Kęty, NIP : 9372494724, paulinanycz@o2.pl

• Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.

• Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.

• Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

• Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.